Hướng dẫn chi tiết thanh toán quyền lợi y tế nằm viện của Manulife

Hồ sơ Yêu cầu Giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm

Khi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Khách hàng điền đầy đủ hai mẫu đơn sau (theo mẫu của Công ty):

 • Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm
 • Thư ủy quyền nếu là ủy quyền cho người khác hoặc đại lý

Ngoài ra, tương ứng với từng loại quyền lợi bảo hiểm, Khách hàng nộp thêm các chứng từ như liệt kê dưới đây:

 

STT QUYỀN LỢI CHỨNG TỪ CẦN BỔ SUNG
1 NẰM VIỆN
 • Giấy ra viện
 • Giấy xác nhận thời gian điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt (trong trường hợp yêu cầu quyền lợi nằm viện tại Khoa chăm sóc đặc biệt)
 • Tóm tắt bệnh án, Bảng kê chi phí khám chữa bệnh và các chứng từ y tế khác (nếu có)
2 SINH ĐẺ
 • Giấy khai sinh/Trích lục khai sinh hoặc Giấy chứng sinh (Không cần nộp thư ủy quyền)
3 HỖ TRỢ PHẪU THUẬT/PHẪU THUẬT PHỤC HỒI
 • Giấy ra viện hoặc Giấy chứng nhận phẫu thuật
 • Bảng kê chi phí khám chữa bệnh
 • Hồ sơ tai nạn (nếu có)
4 DÀNH RIÊNG CHO NỮ GIỚI/NAM GIỚI
 • Giấy ra viện
 • Kết quả giải phẫu bệnh và các chứng từ y tế khác (nếu có)
5 BỆNH LÝ NGHIÊM TRỌNG
 • Giấy ra viện
 • Kết quả giải phẫu bệnh và các chứng từ y tế khác
6 THƯƠNG TẬT THEO TỶ LỆ/THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VÀ VĨNH VIỄN (TPD)
 • Giấy ra viện và các chứng từ y tế khác
 • Bảng khai báo tình trạng thương tật (trường hợp TPD)
 • Giấy chứng nhận thương tích, Kết quả giám định tình trạng thương tật (nếu có)
 • Hồ sơ tai nạn (nếu có)
7 MIỄN NỘP PHÍ BẢO HIỂM
 • Giấy ra viện và các chứng từ y tế khác
 • Bảng khai báo tình trạng thương tật (trường hợp TPD)
 • Kết quả giám định y khoa, Kết quả giám định tình trạng thương tật (nếu có)
 • Giấy chứng tử/ Trích lục khai tử (khi bên mua bảo hiểm tử vong)
8 TỬ VONG/TỬ VONG DO TAI NẠN
 • Giấy chứng tử/ Trích lục khai tử
 • Giấy ra viện và các chứng từ y tế khác
 • Hồ sơ tai nạn (trong trường hợp tử vong do tai nạn)

LƯU Ý:

 • Các chứng từ nêu trên là bản sao có chứng thực sao y của Cơ quan có thẩm quyền hoặc có xác nhận đã đối chiếu bản chính của Bộ phận Dịch vụ Khách hàng
 • Bản sao Giấy chứng tử/Trích lục khai tử được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực
 • Hồ sơ tai nạn do Công an cấp quận/huyện trở lên cấp
 • Trường hợp Hợp đồng bảo hiểm chỉ định Người thụ hưởng là “Tài sản”, Khách hàng cần cung cấp các chứng từ sau:

1. Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế (Có công chứng bởi phòng công chứng)
2.  Chứng minh nhân dân của (những) Người đại diện nhận quyền lợi bảo hiểm

Chia sẻ: